Dyrekcja Okręgu Służby Więziennej w Olsztynie zaprasza chętnych do udziału w procedurze kwalifikacyjnej na stanowisko Młodszego Instruktora ds. Informatyki i Łączności. Oferowane są etaty w Areszcie Śledczym w Elblągu i Białymstoku. Przewiduje się, że nowi pracownicy rozpoczną służbę w drugim kwartale 2024 roku.

Praca w Służbie Więziennej wiąże się z szeregiem korzyści, w tym stabilnym zatrudnieniem, konkurencyjnym wynagrodzeniem oraz możliwościami rozwoju zawodowego. Wynagrodzenie początkowe wynosi minimum 4 410 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 100 zł netto dla starszych kandydatów. Dodatkowo funkcjonariusze mogą liczyć na 26 dni urlopu wypoczynkowego na początku, z możliwością wzrostu do 39 dni w zależności od stażu pracy. Inne benefity to m.in. nagrody roczne, jubileuszowe, za zastępstwo, równoważnik za umundurowanie, dofinansowanie do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu oraz rekompensata za nadgodziny.

Po dwóch latach służby, pracownicy uzyskują prawo do zasiłku na zagospodarowanie, pomocy w uzyskaniu lokalu mieszkalnego oraz miesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

Wymagania dla kandydatów obejmują polskie obywatelstwo, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, zdolność do zachowania tajemnicy, wykształcenie średnie lub wyższe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby. Dodatkowo, dla stanowiska Młodszego Instruktora ds. Informatyki i Łączności preferowane są wyższe kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie elektroniki, informatyki, elektrotechniki, telekomunikacji lub pokrewnych.

Kandydaci muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty, w tym podanie, ankietę personalną, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizyczną oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy przesłać do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie najpóźniej do 25 stycznia 2024 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów, w tym oceny dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej, testu wiedzy, sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Karnym, testu sprawności fizyczną oraz postępowania sprawdzającego w związku z dostępem do informacji niejawnych. Pozytywnie ocenieni kandydaci zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów.

Preferencje dotyczące wykształcenia i umiejętności kandydatów będą oceniane w systemie punktowym. Punkty przyznawane są za posiadane wykształcenie wyższe, specjalizacje, uprawnienia budowlane, medyczne, instruktorskie oraz prawo jazdy kategorii C lub D.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wszelkie zapytania można kierować na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: https://lomza.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024